Last updated:

Geshe Michael Roach continues with the famous Gift of Liberation, an outline of the entire steps to enlightenment by Pabongka Rinpoche (1878-1941). In Geshe Michael’s opinion, this is one of the greatest books ever written in this world.

Video Playlist

This is a video playlist starting with the most recently posted class. Just click for the next video to see additional videos in the series.

Audio

Interactive Transcripts

Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7
Class 8
Class 9
Class 10
Class 11
Class 12
Class 13
Class 14
Class 15
Class 16
Class 17
Class 18
Class 19
Class 20
Class 21
Class 22
Class 23
Class 24
Class 25
Final Q&A with Geshe Michael. Includes his advice on how to see emptiness directly in this life.

This is our 35th Steps to the Path retreat and we’re now 10 years into these teachings on the lam rim. You can see all of the other teachings in this series by clicking the image below.

Now we’ve reached the section where we learn about the Wheel of Life. A great opportunity to understand the deeper meanings of our life and to plant seeds for more wisdom and compassion. We will learn what we can do to meet the challenges we face in our life and transform them into amazing opportunities and positive outcomes. And finally to see our world heal in these difficult times.

This course will consist of 25 short classes, which includes guided meditations and deep explanations into how karmic seeds ripen. You’ll be able to access all of the audio and video here on The Knowledge Base, and we’re very excited that it will be accessible in 7 languages.

To learn more about upcoming programs, check out the Asian Classics Institute’s website.

格西麦克·罗奇将继续教授著名的《掌中解脱》,这是帕鹏喀仁波切(1878-1941)关于菩提的整个道次第的概述。在格西麦克看来,这是世上最伟大的著书之一。

是一个视频播放列表,从最近发布的课程开始。只需点击观看下一个视频,即可观看本系列的其他视频。

该视频有多个“语种”的字幕。 1. 点击“cc”打开字幕。 2. 点击设置,选择所需“语种”或英文字幕

超链接文稿

第1课的超文本手稿
第2课的超文本手稿
第3课的超文本手稿
第4课的超文本手稿
第5课的超文本手稿
这是我们第35期道次第静修营,迄今为止这已经是我们道次第学习的第十个年头了。点击下面的图标,你可以看到本系列的所有其他教授。

现在我们已经来到了“生命之轮”生命之轮”的部分。这不愧是一个良机,让我们可以深入理解我们生命深层意义,以及种下种子让我们拥有更多的智慧和慈悲。我们将学习当生活中遇到挑战时如何应对,以及如何将其转为道用,转危为安,并且最终看到我们的世界能在突破困境,安然无恙。

该课程将包含25节小课,其中有引导的冥想课,以及有关业力种子如何成熟的深度剖析。在智库你将能获取所有音频和视频,而且令人开心的是,它们将分别以七种语言对外发布。

格西麥克·羅奇將繼續教授著名的《掌中解脫》,這是帕鵬喀仁波切(1878-1941)關於菩提的整個道次第的概述。在格西麥克看來,這是世上最偉大的著書之一。

是一個視頻播放列表,從最近發布的課程開始。只需點擊觀看下一個視頻,即可觀看本系列的其他視頻。

該視頻有多個“語種”的字幕。1. 點擊“cc”打開字幕。2. 點擊設置,選擇所需“語種”或英文字幕。

超鏈接文稿

第1課的超鏈接文稿
第2課的超鏈接文稿
第3課的超鏈接文稿
第4課的超鏈接文稿
第5課的超鏈接文稿
這是我們第35期道次第靜修營,迄今為止這已經是我們道次第學習的第十個年頭了。點擊下麵的圖示,你可以看到本系列的所有其他教授。

現在我們已經來到了“生命之輪”“生命之輪”的部分。這不愧是一個良機,讓我們可以深入理解我們生命深層意義,以及種下種子讓我們擁有更多的智慧和慈悲。我們將學習當生活中遇到挑戰時如何應對,以及如何將其轉為道用,轉危為安,並且最終看到我們的世界能在突破困境,安然無恙。

該課程將包含25節小課,其中有引導的冥想課,以及有關業力種子如何成熟的深度剖析。在智庫你將能獲取所有音頻和視頻,而且令人開心的是,它們將分別以七種語言對外發佈。

Geshe Michael Roach continúa con el famoso curso de la Liberación en la palma de tus manos, un resumen de todos los pasos hacia la iluminación por Pabongka Rinpoche (1878-1941). En opinión de Geshe Michael, este es uno de los mejores libros jamás escritos en este mundo.

Esta es una lista de reproducción de video, que comienza con la ultima clase publicada. Solo da un click para el siguiente video y videos adicionales de la serie.

Este video tiene subtítulos en varios idiomas. 1. haga clic en “cc” para activar los subtítulos. 2. haga clic en el engranaje de configuración para seleccionar español o inglés.

Este es nuestro retiro del Camino número 35 y ahora llevamos 10 años en estas enseñanzas en el Lam Rim. Puedes ver todas las demás enseñanzas de esta serie haciendo clic en la imagen a continuación.

Ahora hemos llegado a la sección donde aprendemos sobre la Rueda de la Vida.Una gran oportunidad para comprender los significados más profundos de nuestra vida y plantar semillas para obtener más sabiduría y compasión. Aprenderemos lo que podemos hacer para enfrentar los desafíos que enfrentamos en nuestra vida y transformarlos en oportunidades increíbles y resultados positivos. Y finalmente para ver nuestro mundo sanar en estos tiempos difíciles.

Este curso constará de 25 clases cortas, que incluyen meditaciones guiadas y explicaciones profundas sobre cómo maduran las semillas kármicas. Podrás acceder a todo el audio y video aquí en The Knowledge Base, y estamos muy contentos de que sea accesible en 7 idiomas.

Tiến Sĩ Phật Học Michael Roach tiếp tục với chương trình nổi tiếng “Món quà của sự giải thoát”, một bản đề cương về toàn bộ những bước để đạt tới giác ngộ của Ngài Pabongka Rinpoche (1878-1941). Theo ý kiến ​​của thầy Geshe Michael, đây là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết trên thế giới này.

Đây là danh sách các video được bắt đầu với những lớp đã được đăng tải gần đây nhất. Chỉ cần nhấp vào cho video tiếp theo để xem các video bổ sung trong những chuỗi này

Video này có phụ đề “Tiếng Việt”. 1. Hãy bấm vào “cc” để bật phụ đề. 2. Hãy bấm vào cài đặt để chọn “Tiếng Việt” hoặc phụ đề tiếng Anh

Đây là khóa tu Những Bước Trên Con Đường Giải Thoát lần thứ 35 và hiện nay chúng tôi đã có 10 năm giảng dạy những bài giảng này trong khóa Lam rim – Những Bước Trên Con Đường Giải Thoát. Các bạn có thể tìm thấy tất cả các bài học khác trong chuỗi bài giảng này bằng cách ấn vào hình ảnh bên dưới.

Bây giờ chúng ta đến phần mà chúng ta học về Bánh xe luân hồi. Một cơ hội tuyệt vời để hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc sống và gieo những hạt giống để có thêm trí tuệ và lòng từ bi. Chúng ta sẽ học về điều chúng ta có thể làm để giải quyết những thách thức mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống và biến chúng thành những cơ hội tuyệt vời và những kết quả tích cực. Và cuối cùng để thấy thế giới của chúng ta được chữa lành trong những thời điểm khó khăn này.

Khóa học này sẽ bao gồm 25 lớp học ngắn, bao gồm những hướng dẫn thiền định và sự giải thích sâu sắc về cách những hạt giống chín như thế nào. Các bạn có thể truy cập tất cả những tập tin âm thanh và video tại đây trên trang The Knowledge Base, và chúng tôi rất hào hứng vì nó có thể được truy cập được bằng 7 ngôn ngữ.

Геше Майкл Роуч продолжает с знаменитой книгой «Дар Освобождения», план всех шагов на пути к просветлению Пабонгки Ринпоче (1878-1941). По мнению Геше Майкла, это одна из величайших книг, когда-либо написанных в этом мире.

Это видео плейлист, начинающийся с последнего опубликованного класса. Просто нажмите на следующее видео, чтобы увидеть другие видео в серии.

В этом видео есть субтитры на Русском. 1. нажмите “cc”, чтобы включить субтитры. 2. нажмите на кнопку “Настройки” в виде шестеренки, чтобы выбрать русские или английские субтитры.

Интерактивная стенограмма

Интерактивная стенограмма занятия 1
Интерактивная стенограмма занятия 2
Интерактивная стенограмма занятия 3
Интерактивная стенограмма занятия 4

Это наш 35-й ретрит «Шаги на пути», и мы уже 10 лет проходим эти учения лам рим. Вы можете увидеть все другие учения из этой серии, нажав на изображение ниже.

Теперь мы дошли до раздела, где узнаем о Колесе Жизни. Прекрасная возможность понять глубинный смысл нашей жизни и посадить семена для большей мудрости и сострадания. Мы узнаем, что мы можем сделать, чтобы справиться с трудностями, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, и превратить их в удивительные возможности и положительные результаты. И наконец увидеть, как наш мир исцеляется в эти трудные времена.

Этот курс состоит из 25 коротких занятий, включающих в себя медитации и глубокие объяснения того, как созревают кармические семена. Здесь, в Базе Знаний, вы получите доступ ко всем аудио- и видеоматериалам, и мы очень рады, что он будет доступен на 7 языках.

Geshe Michael Roach macht mit dem berühmten Gabe der Freiheit, eine Gliederung aller Schritte zur Erleuchtung, von Pabonka Rinpoche (1878-1941) weiter. Nach Geshe Michaels Meinung ist das eines der großartigsten Bücher, die je in dieser Welt geschrieben wurden.

Das ist eine Video Playlist, die mit der jeweils letzten Klasse beginnt. Klicke einfach auf das nächste Video, um die ganze Video Serie zu sehen.

Dieses Video hat Untertitel auf Deutsch. 1. Kicken Sie auf “cc” um die Untertitel einzuschalten. 2. Klicken Sie auf Einstellungen, um “Deutsch” oder englische Untertitel auszuwählen.

Das ist unser 35igstes Retreat über die Schritte auf dem Pfad, und wir sind jetzt schon 10 Jahre in diesen Teachings des Lam Rim. Sie können alle anderen Teachings dieser Serie sehen, wenn Sie auf das Bild unten klicken.

Jetzt haben wir den Abschnitt erreicht, in dem wir über das Rad des Lebens. Eine großartige Gelegenheit, um die tiefere Bedeutung unseres Lebens zu verstehen und um Samen für mehr Weisheit und Mitgefühl zu pflanzen. Wir lernen, wie wir mit den Herausforderungen umgehen, die uns das Leben bringt und wie wir sie in wunderbare Gelegenheiten und positive Ergebnisse umwandeln. Und um schlussendlich zu sehen, wie unsere Welt in diesen schwierigen Zeiten geheilt wird.

Dieser Kurs besteht aus 25 kurzen Klassen, die geführte Meditationen und Erklärungen, wie karmische Samen reifen, beinhalten. Hier auf der Knowledge Base finden Sie Zugang zu allen Audioaufnahmen und Videos, und wir sind begeistert, dass alles auf sieben Sprachen zugänglich ist.

Diese Retreats sind normalerweise Live-Events, aber wegen der momentanen Weltsituation haben wir aus einem Retreat über die Schritte auf dem Pfad in Person einen Online Kurs gemacht, der vom 1. April – 30. Mai 2020 läuft, und für die Menschen weltweit besser zugänglich ist.

Zwei große Angebote

In diesem 8 wöchigen Online-Programm, beginnend am 1. April, bieten wir zwei Hauptkurse an, um unterschiedliche Arten der Teilnahme zu ermöglichen.

Kurs #1: Kostenloses Online-Retreat hier auf der Knowledge Base

Dieser erste Kurs ist ein kostenloses individuelles Online-Retreat, aus 25 Video und Audio Klassen mit Geshe Michael Roach, die hier auf der Knowledge Base in sieben Sprachen veröffentlicht werden. In Englisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Spanisch, Russisch und Indonesisch.

Geshe Michael Roach melanjutkan dengan Hadiah Pembebasan yang terkenal, garis besar seluruh langkah menuju pencerahan oleh Pabongka Rinpoche (1878-1941). Menurut Geshe Michael, ini adalah salah satu buku terhebat yang pernah ditulis di dunia ini.

Ini adalah daftar putar video yang dimulai dengan kelas terakhir diposting. Cukup klik video berikutnya untuk melihat video tambahan dalam seri.

Video ini memiliki subtitle dalam * bahasa *. 1. klik “cc” untuk mengaktifkan subtitle. 2. klik “setting” untuk memilih “bahasa” atau terjemahan bahasa Inggris.

Ini adalah retret Langkah-Langkah di Jalan ke-35 dan kita sekarang sudah mempelajari ajaran-ajaran ini di lam rim selama 10 tahun terakhir. Anda dapat menonton semua ajaran lain dalam seri ini dengan mengklik gambar di bawah ini.

Roda Kehidupan Roda Kehidupan. Kesempatan besar untuk memahami makna hidup kita yang lebih dalam dan menanam bibit untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan dan belas kasih. Kita akan belajar apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi tantangan dalam hidup dan mengubahnya menjadi peluang luar biasa dan hasil positif. Dan akhirnya melihat dunia kita sembuh di masa-masa sulit ini.

Pelajaran ini akan terdiri dari 25 kelas pendek, yang meliputi meditasi terbimbing dan penjelasan mendalam tentang cara bibit karma matang. Anda akan dapat mengakses semua audio dan video di sini di “The Knowledge Base,” dan kami sangat gembira bahwa itu akan dapat diakses dalam 7 bahasa.