The Wisdom of Arya Nagarjuna Course 5: Medicine Buddha & Nagarjuna’s Wisdom (2023, Arizona)

Last updated:

In these classes, we will continue our exploration of Nagarjuna’s Wisdom, the most famous book ever written on Buddhism’s most important idea: emptiness, which clarified and became the basis of all subsequent emptiness teachings. Geshe Michael Roach will lead us through an investigation into the flow and the deeper meaning of Nagarjuna’s writings, and how to apply his understanding practically into our daily lives.

Each of Wisdom’s 27 chapters of poetry presents an investigation of a unique idea or question to help us understand that the way we *believe* things work in our world perhaps is more than suspect. For almost 2000 years people have studied these poems and wondered what the meaning is behind the order of these chapters and what is the connection between each of the ideas presented. While some of the chapters obviously belong together, it requires a deep examination to discern what Nagarjuna had in mind.

And we have very few explanations in the canon of literature after Wisdom, one of which is Choney Lama. His commentary is quite extensive, yet his rationale for the order of the chapters explains the book out of order!

Our work then will be to study and understand the book, and put together our own interpretation of why Nagarjuna explained topics in the way and order he does. Then, we will ask ourselves the question: how does this actually help us in our day-to-day life? Perhaps, ultimately the meaning that each of us finds in the order of the chapters will uniquely help us to unravel the struggles and challenges in our personal lives so we can find more peace, happiness, and fulfilment.

This is our 5th course in this series exploring Arya Nagarjuna’s “Wisdom”. Geshe Michael stressed the importance of reviewing the previous Nagarjuna courses. He said,

I encourage you to go back and look at the earlier segments on The Knowledge Base. If you weren’t there for the first eight chapters, then I really encourage you to look at the videos for the first eight chapters because this book is deep. And if you don’t have a good foundation in the earlier chapters, you’re going to have trouble in the later chapters. You’re going to have trouble in the first chapters with all the preparation, but you’re going to have more trouble if you don’t prepare.

You can review all of the other teachings in this series by clicking the image below:

Video

This is a video playlist starting with the most recently posted class. Just click for the next video to see additional videos in the series.

Audio

龍樹菩薩的智慧課程5:藥師佛與龍樹大師的智慧的靜修營

在這堂課中,我們將繼續探索龍樹的《智慧》。這是有史以來最著名的關於佛教最重要思想的著作:空性,它闡明並成為隨後所有空性教義的基礎。格西麥克·羅奇會帶領我們探索龍樹菩薩著作的思路及深意,以及如何將他的理解實際應用到我們的日常生活中。

《智慧》 的 27個章節裡的篇詩每一篇都對一個獨特的想法或問題進行了考察,以幫助我們理解我們*相信*事物是如何運作的方式可能不僅僅是懷疑…近 2000 年來,人們研究了這些詩詞並想知道這些章節的順序背後的含義是什麼,所提出的每個想法之間的聯繫是什麼。雖然有些章節顯然屬於同一章節,但需要深入研究才能辨別龍樹菩薩的想法。

而我們在《智慧》之後的文學經典中也很少有解釋,其中之一就是丘尼喇嘛。他的評論非常廣泛,然而他對章節順序的理由異於常規的解釋了這本書!

然後,我們的工作將是學習和理解這本書,並將我們自己對為什麼龍樹菩薩以他的方式和順序解釋主題的詮釋整理好。然後,我們會問自己一個問題:這實際上對我們的日常生活有何幫助?也許,最終我們每個人在章節順序中找到的意義將獨特地幫助我們解開個人生活中的鬥爭和挑戰,以便我們能夠找到更多的平靜、喜樂和滿足。

視頻

是一個視頻播放列表,從最近發布的課程開始。只需點擊觀看下一個視頻,即可觀看本系列的其他視頻。

音頻

龙树菩萨的智慧课程5:药师佛与龙树大师的智慧的静修营

在这堂课中,我们将继续探索龙树的《智慧》。这是有史以来最著名的关于佛教最重要思想的著作:空性,它阐明并成为随后所有空性教义的基础。格西麦克·罗奇会带领我们探索龙树菩萨著作的思路及深意,以及如何将他的理解实际应用到我们的日常生活中。

《智慧》 的 27个章节里的篇诗每一篇都对一个独特的想法或问题进行了考察,以帮助我们理解我们*相信*事物是如何运作的方式可能不仅仅是怀疑…近 2000 年来,人们研究了这些诗词并想知道这些章节的顺序背后的含义是什么,所提出的每个想法之间的联系是什么。虽然有些章节显然属于同一章节,但需要深入研究才能辨别龙树菩萨的想法。

而我们在《智慧》之后的文学经典中也很少有解释,其中之一就是丘尼喇嘛。他的评论非常广泛,然而他对章节顺序的理由异于常规的解释了这本书!

然后,我们的工作将是学习和理解这本书,并将我们自己对为什么龙树菩萨以他的方式和顺序解释主题的诠释整理好。然后,我们会问自己一个问题:这实际上对我们的日常生活有何帮助?也许,最终我们每个人在章节顺序中找到的意义将独特地帮助我们解开个人生活中的斗争和挑战,以便我们能够找到更多的平静、喜乐和满足。

视频

是一个视频播放列表,从最近发布的课程开始。只需点击观看下一个视频,即可观看本系列的其他视频。

音频

La Sabiduría De Nagarjuna Curso 5: Buda De La Medicina Y Sabiduría De Nagarjuna

En estas clases, continuaremos nuestra exploración de la Sabiduría de Nagarjuna, el libro más famoso jamás escrito sobre la idea más importante del Budismo: la vacuidad, que aclaró y se convirtió en la base de todas las enseñanzas posteriores sobre la vacuidad. Geshe Michael Roach nos guiará a través de una investigación sobre el flujo y el significado más profundo de los escritos de Nagarjuna, y cómo aplicar su comprensión de forma práctica en nuestra vida diaria.

Cada uno de los 27 capítulos de la poesía de la Sabiduría presenta una investigación de una idea o pregunta única para ayudarnos a comprender que la forma en que creemos que funcionan las cosas en nuestro mundo quizás sea más que sospechosa. Durante casi 2000 años, la gente ha estudiado estos poemas y se ha preguntado qué significado tiene el orden de estos capítulos y cuál es la conexión entre cada una de las ideas presentadas. Aunque es evidente que algunos de los capítulos van juntos, se requiere un estudio profundo para discernir lo que Nagarjuna tenía en mente.

Tenemos muy pocas explicaciones en el canon de la literatura posterior a Sabiduría, y una de ellas es de Choney Lama. Su comentario es bastante extenso, y sin embargo su justificación para el orden de los capítulos explica el libro de manera DES-ordenada!

Nuestro trabajo consistirá entonces en estudiar y comprender el libro, y armar nuestra propia interpretación de POR QUÉ Nagarjuna explicó los temas en la forma y el orden en que lo hace. Luego, nos haremos la pregunta: ¿cómo nos ayuda esto realmente en nuestra vida cotidiana? Tal vez, en última instancia, el significado que cada uno de nosotros encuentre en el orden de los capítulos nos ayudará de manera única a desentrañar las dificultades y los desafíos de nuestra vida personal para que podamos encontrar más paz, felicidad y plenitud.

Video

Esta es una lista de reproducción de video, que comienza con la ultima clase publicada. Solo da un click para el siguiente video y videos adicionales de la serie.

Audio

Trí Tuệ Của Ngài Nagarjuna Khóa 5: Khóa Tu Phật Dược Sư & Ngài Nagarjuna

Trong lớp học này, chúng ta sẽ tiếp tục sự khám phá của mình đối với Trí tuệ của ngài Nagajuna, tác phẩm nổi tiếng nhất từ trước đến nay viết về tư tưởng quan trọng nhất của Đạo Phật: tính không, làm sáng rõ và trở thành nền tảng cho tất cả các giáo lý về tính không sau này. Thầy Geshe Michael Roach sẽ dẫn dắt chúng ta thông qua một cuộc nghiên cứu đi vào dòng chảy và ý nghĩa sâu sắc hơn về những tác phẩm của ngài Nagarjuna, và cách để ứng dụng trí tuệ của ngài một cách thực tế vào đời sống hàng ngày của chúng ta.

Mỗi chương trong 27 chương của quyển thơ thể hiện một sự nghiên cứu về một ý tưởng hay một câu hỏi duy nhất để giúp chúng ta hiểu rằng cách chúng ta “tin tưởng” mọi thứ hoạt động trong thế giới của chúng ta có lẽ đáng ngờ hơn. Trong hầu hết 2000 năm người ta đã nghiên cứu những bài kệ này và tự hỏi về ý nghĩa đằng sau trật tự của những chương này là gì và sự liên quan giữa những ý tưởng được trình bày là gì. Trong khi một vài chương rõ ràng ăn ý với nhau, nó đòi hỏi một sự nghiên cứu sâu sắc để hiểu rõ ngài Nagarjuna nghĩ gì trong đầu

Và chúng ta có rất ít lời giải thích theo quy chuẩn văn học sau tác phẩm Trí tuệ, một trong số đó là của ngài Choney Lama. Bình luận của ông khá bao quát, nhưng cơ sở hợp lý của ông cho thứ tự của các chương lại giải thích quyển sách KHÔNG trật tự.

Việc của chúng ta sau đó là sẽ tiếp tục nghiên cứu và hiểu được cuốn sách, và kết hợp sự diễn giải của chính chúng ta về LÝ DO ngài Nagarjuna giải thích các chủ đề theo cách và thứ tự của ông. Sau đó, chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi: làm thế nào điều này thực sự giúp chúng ta trong đời sống hằng ngày? Có lẽ, ý nghĩa tối thượng mà mỗi người chúng ta tìm thấy trong thứ tự của các chương sẽ là cách duy nhất giúp chúng ta tháo gỡ những đấu tranh và thử thách trong đời sống cá nhân để chúng ta có thể tìm thấy bình an, hạnh phúc, và sự đủ đầy hơn.

Video

Đây là danh sách các video được bắt đầu với những lớp đã được đăng tải gần đây nhất. Chỉ cần nhấp vào cho video tiếp theo để xem các video bổ sung trong những chuỗi này

Audio

Мудрость Нагарджуны Курс 5: Ретрит Будды Медицины И Мудрости Нагарджуны

На этих занятиях мы продолжим изучение “Мудрости” Нагарджуны, самой известной книги, когда-либо написанной о самой важной идее буддизма: пустоте, которая прояснила и стала основой всех последующих учений о пустоте. Геше Майкл Роуч проведет нас через исследование потока и более глубокого смысла произведений Нагарджуны, а также того, как практически применить её понимание в нашей повседневной жизни.

Каждое исследование из 27 глав поэзии “Мудрость” представляет собой уникальную идею или вопрос, чтобы помочь нам понять, что то, как мы “верим”, что вещи устроены в нашем мире, возможно, более чем подозрительно. Почти 2000 лет люди изучали эти стихи и задавались вопросом, какой смысл стоит за порядком этих глав и какова связь между каждой из представленных идей. И хотя некоторые главы явно связаны друг с другом, требуется глубокое исследование, чтобы понять, что именно имел в виду Нагарджуна.

У нас очень мало объяснений его слов в литературном каноне после книги “Мудрость”. Одним из подобных примеров является Чоне Лама. Его комментарий довольно обширен, но его обоснование порядка глав объясняет книгу НЕ по порядку!

Затем наша работа будет заключаться в том, чтобы изучить и понять книгу, а также составить собственную интерпретацию того, ПОЧЕМУ Нагарджуна объясняет темы именно так и в том порядке, в каком он это делает. Затем мы зададим себе вопрос: как это на самом деле помогает нам в нашей повседневной жизни? Возможно, в конечном счете смысл, который каждый из нас находит в порядке следования глав, однозначно поможет нам разобраться в трудностях и проблемах в нашей личной жизни, чтобы мы могли обрести больше покоя, счастья и удовлетворения.

Видео

Это видео плейлист, начинающийся с последнего опубликованного класса. Просто нажмите на следующее видео, чтобы увидеть другие видео в серии.

Аудио

Die Weisheit Von Nagarjuna Kurs 5: Medizin Buddha & Nagarjunas Weisheit

In diesen Klassen setzen wir unsere Erkundung von Nagarjunas Weisheit fort, dem berühmtesten Buch, das je über die wichtigste Idee des Buddhismus geschrieben wurde: die Leerheit, die die Grundlage aller nachfolgenden Leerheitslehren bildet. Geshe Michael Roach wird uns durch eine Untersuchung des Gedankenflusses und der tieferen Bedeutung von Nagarjunas Schriften führen und uns zeigen, wie wir sein Verständnis praktisch in unserem täglichen Leben anwenden können.

Jedes der 27 Kapitel der Gedichte von Weisheit stellt eine Untersuchung einer einzigartigen Idee oder Frage dar, um uns zu helfen zu verstehen, dass die Art und Weise, wie wir *glauben*, dass die Dinge in unserer Welt funktionieren, vielleicht mehr als fragwürdig ist. Seit fast 2000 Jahren haben die Menschen diese Gedichte studiert und sich gefragt, welche Bedeutung hinter der Reihenfolge der Kapitel steckt und welche Verbindung zwischen den einzelnen Ideen besteht. Obwohl einige der Kapitel offensichtlich zusammengehören, bedarf es einer eingehenden Untersuchung, um zu erkennen, was Nagarjuna im Sinn hatte.

Und wir haben nur sehr wenige Erklärungen im Kanon der Literatur zu Weisheit, eine davon ist die von Choney Lama. Sein Kommentar ist recht umfangreich, doch seine Begründung für die Reihenfolge der Kapitel erklärt das Buch AUSSERHALB der Reihenfolge!

Unsere Aufgabe wird es dann sein, das Buch zu studieren und zu verstehen und unsere eigene Interpretation darüber zu erstellen, WARUM Nagarjuna die Themen so erklärt, wie er es tut. Dann werden wir uns die Frage stellen: Wie hilft uns das in unserem täglichen Leben? Vielleicht hilft uns die Bedeutung, die jeder von uns in der Reihenfolge der Kapitel findet, auf einzigartige Weise, die Kämpfe und Herausforderungen in unserem persönlichen Leben zu lösen, damit wir mehr Frieden, Glück und Erfüllung finden können.

Video

Das ist eine Video Playlist, die mit der jeweils letzten Klasse beginnt. Klicke einfach auf das nächste Video, um die ganze Video Serie zu sehen.
coming soon

Audio

coming soon

Kursus Kebijaksanaan Nagarjuna 5: Retret Buddha Pengobatan & Kebijaksanaan Nagarjuna

Dalam 15 kelas ini, kita akan melanjutkan penjelajahan Kebijaksanaan Nagarjuna, buku paling terkenal yang pernah ditulis tentang gagasan terpenting Buddhisme: kekosongan, yang menjelaskan dan menjadi dasar dari semua ajaran kekosongan berikutnya. Geshe Michael Roach akan membawa kita menelusuri alur dan makna yang lebih dalam dari tulisan-tulisan Nagarjuna, dan bagaimana menerapkan pemahamannya secara praktis ke dalam kehidupan kita sehari-hari.

Masing-masing dari 27 bab puisi Kebijaksanaan menyajikan penyelidikan ide atau pertanyaan unik untuk membantu kita memahami bahwa cara kita *percaya* sesuatu bekerja di dunia kita mungkin lebih dari sekadar dugaan.. Selama hampir 2000 tahun orang telah mempelajari puisi-puisi ini dan bertanya-tanya apa makna di balik urutan bab-bab ini dan apa hubungan antara masing-masing ide yang disajikan. Sementara beberapa bab jelas merupakan satu kesatuan, diperlukan pemeriksaan mendalam untuk membedakan apa yang ada dalam pikiran Nagarjuna.

Dan kami memiliki sangat sedikit penjelasan dalam kanon literatur setelah Kebijaksanaan, salah satunya adalah Choney Lama. Ulasannya cukup lengkap, namun alasannya atas urutan bab menjelaskan buku TIDAK teratur!

Tugas kita kemudian adalah mempelajari dan memahami buku tersebut, dan menyusun interpretasi kami sendiri tentang MENGAPA Nagarjuna menjelaskan topik dengan cara dan urutan yang dia lakukan. Kemudian, kita akan bertanya pada diri sendiri: bagaimana hal ini benar-benar membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin, pada akhirnya makna yang kita temukan masing-masing dalam urutan bab secara unik akan membantu kita mengungkap perjuangan dan tantangan dalam kehidupan pribadi sehingga kita dapat menemukan lebih banyak kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan.

Video

coming soon

Înțelepciunea Lui Nagarjuna Cursul 5: Retragerea Buddha Vindecării Și Înțelepciunea Lui Nagarjuna

În aceste lecții, vom continua explorarea Înțelepciunii lui Nagarjuna, cea mai faimoasă carte scrisă vreodată despre cea mai importantă idee a budismului vacuitatea, carte care a clarificat și a devenit baza tuturor învățăturilor ulterioare despre vacuitate. Geshe Michael Roach ne va ghida prin investigarea fluxului și a sensului mai profund al scrierilor lui Nagarjuna și cum să aplicăm practic această înțelegere în viața noastră de zi cu zi.

Fiecare dintre cele 27 de capitole de poezie ale cărții ”Înțelepciune” prezintă explorarea a câte unei idei sau întrebări unice, pentru a ne ajuta să înțelegem că modul în care *credem* că lucrurile funcționează în lumea noastră este mai mult decât suspect. Timp de aproape 2000 de ani, oamenii au studiat aceste poeme și s-au întrebat care este sensul ascuns al ordinii acestor capitole și care este legătura dintre ideile prezentate. Deși unele dintre capitole sunt conectate în mod evident, este nevoie de o examinare profundă pentru a înțelege ce a avut în minte Nagarjuna.

Și avem foarte puține explicații literare ale ”Înțelepciunii”, dintre care una îi aparține lui Choney Lama. Comentariul său este destul de amplu, însă raționamentul lui referitor la ordinea capitolelor ne explică într-un mod cu totul special cartea.

Așadar munca noastră va fi să studiem și să înțelegem cartea și să punem cap la cap propria noastră interpretare a DE CE-ului pentru care Nagarjuna a explicat subiectele în modul și ordinea aceasta. Apoi, ne vom pune întrebarea: cum ne ajută, de fapt, acest lucru în viața noastră de zi cu zi? Poate că în cele din urmă sensul pe care fiecare dintre noi îl găsește în ordinea capitolelor ne va ajuta să rezolvăm în mod unic luptele și provocările din viața noastră personală, astfel încât să putem găsi mai multă pace, fericire și împlinire.

Video

coming soon

Audio

coming soon