Last updated:

Chú ý: Để làm cho công cụ nghiên cứu này trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chúng tôi đã liên kết từng hình ảnh với thời gian chính xác trong video nơi Geshe Michael giải thích ý tưởng quan trọng. Bạn chỉ cần nhấp vào từng Idim và nó sẽ mở video ở vị trí chính xác.

Idim 43.1: Đói Lojong

Idim 43.2: Đẩy ba cánh cửa của bạn

Idim 43.3: Tránh thành kiến

Idim 43.4: Lojong xung quanh những vật thể mạnh mẽ

Idim 43.5: Ngọt ngào khi no bụng

Idim 43.6: “Thay vì”

Idim 43.7: Tệ nhất trong sáu câu: Vui sướng ngược

Idim 43.8: Lên dây như đàn guitar

Idim 43.9: Một pha cắt quyết định

Idim 43.10: Đừng tìm lời cảm ơn

Idim 43.11: Chúng ta thay đổi như thế nào trong một nhóm

Idim 43.12: Không như thời tiết mùa xuân

Idim 43.13: Ba điểm về cách chúng ta nhóm Ba la mật

Idim 43.14: Bằng chứng chúng tôi không đưa ra

Idim 43.15: Tạm dừng để đảm bảo họ đã hài lòng

Idim 43.16: Cố gắng cho đi mà không kiêu ngạo

Idim 43.17: Đừng phá hỏng nó bằng những suy nghĩ thứ hai

Idim 43.18: Quấn hai bên

Idim 43.19: Thuyết pháp

Idim 43.20: Chúng ta gọi ai là “Lama”

Idim 43.21: Hình thức chia sẻ cao nhất

Idim 43.22: Phục vụ linh hồn

Idim 43.23: Phương tiện khéo léo để dạy

Idim 43.24: Chia sẻ mọi điều

Idim 43.25: Tâm trạng gây quỹ

Idim 43.26: Thời điểm tốt để tìm hiểu về bốn kiểu bố thí

Idim 43.27: Lòng tốt đặc biệt giúp đỡ tù nhân

Idim 43.28: Học cách nỗ lực nhỏ

Idim 43.29: Sự hoàn hảo của việc chia sẻ trong Tonglen

Idim 43.30: Việc cho đi đã bao giờ được hoàn thiện chưa?

Idim 43.31: Quyết định là sự hoàn hảo

Idim 43.32: Dù thế nào tôi cũng sẽ mất nó

Idim 43.33: Không thể có được nó một cách không trung thực

Idim 43.34: Đừng bao giờ làm tổn thương chính mình

Idim 43.35: Một số thứ không nên cho

Idim 43.36 Gửi người sẽ lạm dụng một cuốn sách

Idim 43.37: Khen Rinpoche: “Bí mật là bí mật”

Idim 43.38: Tránh đưa ra một thế giới quan không tốt về việc cho đi

Idim 43.39: Giúp đỡ nhiều nhất, hơn là giúp đỡ một người; sự cân bằng trong cuộc sống của chúng ta

Idim 43.40: Lấy đi mạng sống mà chúng ta không có quyền

Idim 43.41: Một nhóm hỗn tạp có thái độ xấu

Idim 43.42: Luyện tập chuẩn bị hiến thân

Idim 43.43: Cũng sẵn sàng & bảo quản những tài sản khác để cho đi