Last updated:
Life is dangerous! We see people all around us who get hit by a car and leave this world in a few minutes; sooner or later, something like this comes to all of us. Is there anything we can do to protect ourselves, here and in the world beyond?

There is a force which can protect us; it is not something we can see with our eyes or touch with our hands—it’s something we can only find deep in the quiet of meditation. Come to the “Steps to Enlightenment” retreat in Phuket, Thailand, and learn the instructions on doing this meditation, from one of the greatest books ever written in this world: A Gift of Liberation.

We’ve all heard about the word “emptiness,” but if we learn about it correctly, and deeply, we can use it for every part of our life—especially for protection and support in difficult moments at work, in our relationship, and even in the moments that we pass away from this world.

Lecture Videos

This is a video playlist. Just click for the next video to see additional videos in the series.

Meditation Videos

This is a video playlist. Just click for the next video to see additional videos in the series.

 

Audio

Download All Audio

Download All (.zip)

Lecture Audio

Please Note: these meditations correspond to the images below

Meditation Images

Жизнь опасна! Мы видим людей везде вокруг нас, которых сбивает машина, и они покидают этот мир в считанные минуты; рано или поздно что-то подобное приходит ко всем нам. Есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы защитить себя, здесь и в мире после этого?

Есть сила, которая может защитить нас; мы не можем увидеть ее своими глазами или дотронуться рукой – это то, что мы можем найти только в глубокой тишине медитации. Посетите ретрит на Пхукете в Тайланде “Шаги к Просветлению” и изучите инструкции по выполнению этой медитации, по одной из самых великих книг, когда-либо написанных в этом мире – “Дар освобождения”.

Мы все слышали слово “пустота”, но если мы изучим об этом верным образом, и глубоко, мы сможем использовать это для каждого аспекта нашей жизни – особенно для защиты и поддержки в сложные моменты на работе, в наших отношениях, и даже в те моменты, когда мы покидаем этот мир.

Видео занятий

Это видео плейлист. Просто нажмите на следующее видео, чтобы увидеть дополнительные видео из этой серии.

Видео медитаций

em>Это видео плейлист. Просто нажмите на следующее видео, чтобы увидеть дополнительные видео из этой серии.

 

Аудио

Cкачать все аудио

Cкачать все аудио (.zip)

Аудио занятия

Пожалуйста, обратите внимание: эти медитации соответствуют картинкам ниже

Cuộc sống rất nguy cấp! Chúng ta nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh chúng ta những người bị tai nạn xe hơi và rời khỏi thế giới này trong một vài phút; sớm hay muộn, một cái gì đó giống như thế này đến với tất cả chúng ta. Điều gì mà chúng ta có thể làm để bảo vệ chính mình, ở đây và ở thế giới bên kia?

Có một sức mạnh có thể bảo vệ chúng ta; nó không phải là một cái gì đó chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt của chúng ta hoặc liên lạc với tay của chúng ta nó là một cái gì đó chúng ta chỉ có thể tìm thấy sâu trong sự yên tĩnh của thiền định. Hãy đến với “Con đường giác ngộ: Steps to Enlightenment” khóa học ở Phuket, Thái Lan, và tìm hiểu các hướng dẫn về thiền, từ một trong những cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết trong thế giới này: Món quà của sự Giải thoát (A Gift of Liberation).

Tất cả chúng ta đã nghe nói về từ “tính không”, nhưng nếu chúng ta tìm hiểu về nó một cách chính xác và sâu sắc, chúng ta có thể sử dụng nó cho mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là để bảo vệ và hỗ trợ chúng ta trong thời điểm khó khăn trong công việc hiện tại, trong mối quan hệ của chúng ta, và ngay cả trong những khoảnh khắc mà chúng ta rời khỏi thế giới này.

Những Video về bài giảng

Đây là danh sách video. Chỉ cần nhấp vào video tiếp theo để xem video bổ sung trong chuỗi.

Những Video về thiền

Đây là danh sách video. Chỉ cần nhấp vào video tiếp theo để xem video bổ sung trong chuỗi.


 

Âm thanh

Tất cả các tải âm thanh

Tất cả các tải âm thanh (.zip)

Âm thanh bài giảng

Lớp 01

Âm thanh tải về

Lớp 02

Âm thanh tải về

Lớp 03

Âm thanh tải về

Lớp 04

Âm thanh tải về

Lớp 05

Âm thanh tải về

Lớp 06

Âm thanh tải về

Lớp 07

Âm thanh tải về

Lớp 08

Âm thanh tải về

Lớp 09

Âm thanh tải về

Lớp 10

Âm thanh tải về

Lớp 11

Âm thanh tải về

Lớp 12

Âm thanh tải về

Lớp 13

Âm thanh tải về

Lớp 14

Âm thanh tải về

Lớp 15

Âm thanh tải về

Lớp 16

Âm thanh tải về

Lớp 17

Âm thanh tải về

Lớp 18

Âm thanh tải về

Di chuyển vào thân của Phật khi chết: Bộ sưu tập hướng dẫn thiền.

Thiền về cái chết 1

Âm thanh tải về

Thiền về cái chết 2

Âm thanh tải về

Thiền về cái chết 3

Âm thanh tải về

Thiền về cái chết 4

Âm thanh tải về

Thiền về cái chết 5

Âm thanh tải về

Những hướng dẫn thực hành thiền khác

Hướng dẫn thiền trên thiền căn bản 1

Âm thanh tải về

Hướng dẫn thiền trên thiền căn bản 2

Âm thanh tải về

Hướng dẫn thiền trên thiền căn bản 3

Âm thanh tải về

Hướng dẫn thiền trên thiền căn bản 4

Âm thanh tải về

Thiền cà phê

Âm thanh tải về

Quy y: Âm thanh về thiền bảo vệ thật sự

Xin lưu ý: những bài thiền này tương ứng với các hình ảnh dưới đây

Thiền bảo vệ thật sự 1

Âm thanh tải về

Thiền bảo vệ thật sự 2

Âm thanh tải về

Thiền bảo vệ thật sự 3

Âm thanh tải về

Das Leben ist gefährlich! Wir sehen Menschen um uns herum, die von einem Auto erfasst werden und in wenigen Minuten die Welt verlassen; früher oder später passiert jedem von uns so etwas.
Gibt es etwas womit wir uns schützen können, hier und im Jenseits?

Es gibt eine Kraft, die uns schützen kann; nichts was wir mit unseren Augen sehen oder unseren Händen berühren könnten – sondern etwas was wir nur tief in der Ruhe der Meditation finden können.
Komm zu dem Lam Rim Retreat “Schritte auf dem Wege zur Erleuchtung” in Phuket in Thailand und lerne die Anleitungen fuer diese Mediation, aus einem der grossartigsten Bücher, die jemals auf dieser Welt geschrieben worden sind: “Ein Geschenk der Befreiung”.

Wir haben alle schon von dem Wort “Leerheit” gehört, aber wenn wir sie korrekt und tief verstehen lernen, können wir sie überall in unserem Leben anwenden – besonders zum Schutz und zur Unterstützung in schwierigen Momenten bei der Arbeit, in unserer Beziehung und sogar in dem Moment, in dem wir von dieser Welt scheiden.

Vortrags Videos:

Dies ist eine Video Playlist. Einfach auf das nächste Video klicken und weitere Videos der Serie ansehen.

Meditations Videos:

Dies ist eine Video Playlist. Einfach auf das nächste Video klicken und weitere Videos der Serie ansehen.

 

Audio

Herunterladen all audio

Herunterladen all audio (.zip)

ÂVortrags Audio

Klasse 01

Audio herunterladen

Klasse 02

Audio herunterladen

Klasse 03

Audio herunterladen

Klasse 04

Audio herunterladen

Klasse 05

Audio herunterladen

Klasse 06

Audio herunterladen

Klasse 07

Audio herunterladen

Klasse 08

Audio herunterladen

Klasse 09

Audio herunterladen

Klasse 10

Audio herunterladen

Klasse 11

Audio herunterladen

Klasse 12

Audio herunterladen

Klasse 13

Audio herunterladen

Klasse 14

Audio herunterladen

Klasse 15

Audio herunterladen

Klasse 16

Audio herunterladen

Klasse 17

Audio herunterladen

Klasse 18

Audio herunterladen

Beim Tod in einen Buddha Körper einziehen: Eine Sammlung von geführten Meditationen;

Todes Meditation 1

Audio herunterladen

Todes Meditation 2

Audio herunterladen

Todes Meditation 3

Audio herunterladen

Todes Meditation 4

Audio herunterladen

Todes Meditation 5

Audio herunterladen

Weitere geführte Meditationen:

Geführte Meditation über die Meditations Vorbereitungen 1

Audio herunterladen

Geführte Meditation über die Meditations Vorbereitungen 2

Audio herunterladen

Geführte Meditation über die Meditations Vorbereitungen 3

Audio herunterladen

Kaffee Meditation (Coffee Meditation)

Audio herunterladen

Zuflucht: “Der wahre Schutz” – Meditations-Audio

Bitte beachten: diese Meditationen beziehen sich auf die Bilder unten.

“Wahrer Schutz” Meditation 1

Audio herunterladen

“Wahrer Schutz” Meditation 2

Audio herunterladen

“Wahrer Schutz” Meditation 3

Audio herunterladen

¡La vida es peligrosa! Vemos personas a nuestro alrededor que son atropellados por un auto y dejan éste mundo en unos cuantos minutos; tarde o temprano, algo similar nos llega a todos. ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos, aquí y en mundo futuro?

Si hay una fuerza que puede protegernos; no es algo que podamos ver con los ojos, ni tocar con las manos – es algo que solo podemos encontrar en la profundidad de una meditación en silencio. Asiste al retiro “Los Pasos a la Iluminación” en Phuket, Tailandia, y aprende las instrucciones para realizar ésta meditación que proviene de uno de los mejores libros jamás escritos de éste mundo: El Regalo de la Liberación.

Todos hemos escuchado la palabra “vacuidad”, pero si la aprendemos de manera correcta y profunda, la podemos usar para todas y cada una de las partes de mi vida – especialmente para tener protección y apoyo en momentos difíciles en el trabajo, en nuestra relación, y aun en el momento en que partamos de éste mundo.

Videos de la conferencia

Esta es la lista de los videos. Solo dale click para ver el siguiente video en la serie.

Videos de Meditación

Esta es la lista de los videos. Solo dale click para ver el siguiente video en la serie.

 

Audio

Bajar todo el audio

Bajar todo el audio (.zip)

Audio de la Conferencia

Clase 01

Bajar el Audio

Clase 02

Bajar el Audio

Clase 03

Bajar el Audio

Clase 04

Bajar el Audio

Clase 05

Bajar el Audio

Clase 06

Bajar el Audio

Clase 07

Bajar el Audio

Clase 08

Bajar el Audio

Clase 09

Bajar el Audio

Clase 10

Bajar el Audio

Clase 11

Bajar el Audio

Clase 12

Bajar el Audio

Clase 13

Bajar el Audio

Clase 14

Bajar el Audio

Clase 15

Bajar el Audio

Clase 16

Bajar el Audio

Clase 17

Bajar el Audio

Clase 18

Bajar el Audio

Moviéndose al Cuerpo de un Buda en el momento de la muerte: Una Colección de Meditaciones Guiadas

Meditación de la Muerte 1

Bajar el Audio

Meditación de la Muerte 2

Bajar el Audio

Meditación de la Muerte 3

Bajar el Audio

Meditación de la Muerte 4

Bajar el Audio

Meditación de la Muerte 5

Bajar el Audio

Otras Meditaciones Guiadas

Meditación guiada sobre la meditación de los preliminares 1

Bajar el Audio

Meditación guiada sobre la meditación de los preliminares 2

Bajar el Audio

Meditación guiada sobre la meditación de los preliminares 3

Bajar el Audio

Meditación guiada sobre la meditación de los preliminares 4

Bajar el Audio

Meditación del Café

Bajar el Audio

Refugio: Audio de la Meditación – La Real Protección

Toma Nota: éstas meditaciones corresponden a las imágenes a continuación

Meditación La Real Protección 1

Bajar el Audio

Meditación La Real Protección 2

Bajar el Audio

Meditación La Real Protección 3

Bajar el Audio