For 2000 years, hundreds of commentaries were written about these 27 chapters in poetry. And it is really all the emptiness teachings that you’ve ever heard.

All the emptiness teachings in Tibet, China, Korea, and Japan are based on Nagarjuna’s “Wisdom”.

In this course Geshe Michael Roach is connecting Nagarjuna’s “Wisdom” with the practice of doing mantras, especially in the Medicine Buddha practice. Together we will be discovering:

 • The emptiness of the Medicine Buddha and mantra practices in general
 • How we typically perceive that things work and how they actually work
 • How to apply this wisdom to propel us towards success into our daily life and towards our spiritual goals and realizations

Therefore, all different kinds of practices like meditation, retreat, reciting mantra, and saving someone’s life will then gain new a engine and new fuel to see their results more clearly and more fruitfully. So:

 • How does this really work?
 • How do seeds really create their results?
 • How can mantras (like Medicine Buddha) cure a disease?

This is our 3rd course in this series exploring Arya Nagarjuna’s “Wisdom”. In the first class of this new course, Geshe Michael stressed the importance of reviewing the previous Nagarjuna courses. He said,

I encourage you to go back and look at the earlier segments on The Knowledge Base. If you weren’t there for the first eight chapters, then I really encourage you to look at the videos for the first eight chapters because this book is deep. And if you don’t have a good foundation in the earlier chapters, you’re going to have trouble in the later chapters. You’re going to have trouble in the first chapters with all the preparation, but you’re going to have more trouble if you don’t prepare.

You can review all of the other teachings in this series by clicking the image below:

English Video with subtitles available in 8 languages

This is a video playlist starting with the most recently posted class. Just click for the next video to see additional videos in the series.

Class Audio

如果你真的了解你的主要修行的空性,它们就会变得更加强大

这是我们的第三门课程,涵盖了龙树菩萨(约公元 200 年)所有作品中最著名的作品,他将其简称为《智论》。两千多年以来有数以百计关于这 27 首诗歌的评论。 这真的是你听过的所有关于空性的教义。

在西藏、中国、韩国、日本的所有空性的教义都是基于龙树菩萨的《智论》。

在此课程中,格西麦克·罗奇将结合龙树菩萨的《智论》与修持咒语,尤其是在药师佛的修行。 我们将一起探讨:

 • 药师佛与修持咒语的空性
 • 我们通常如何看待事物的运作方式以及它们的实际运作方式
 • 如何运用这种智慧来推动我们在日常生活中取得成功,并实现我们精神修行的目标和觉知

因此,所有不同的修法,如冥想、僻静、持咒、放生等,都会获得新的引擎和燃料的,以便更清楚、更有成效地看到成果. 所以 :

 • 这究竟是如何运作的呢?
 • 种子是如何真正产生结果的呢?
 • 咒语,像药师咒,它如何能够治病?

視頻

是一個視頻播放列表,從最近發布的課程開始。只需點擊觀看下一個視頻,即可觀看本系列的其他視頻。

音頻

如果你真的了解你的主要修行的空性,它们就会变得更加强大

这是我们的第三门课程,涵盖了龙树菩萨(约公元 200 年)所有作品中最著名的作品,他将其简称为《智论》。两千多年以来有数以百计关于这 27 首诗歌的评论。 这真的是你听过的所有关于空性的教义。

在西藏、中国、韩国、日本的所有空性的教义都是基于龙树菩萨的《智论》。

在此课程中,格西麦克·罗奇将结合龙树菩萨的《智论》与修持咒语,尤其是在药师佛的修行。 我们将一起探讨:

 • 药师佛与修持咒语的空性
 • 我们通常如何看待事物的运作方式以及它们的实际运作方式
 • 如何运用这种智慧来推动我们在日常生活中取得成功,并实现我们精神修行的目标和觉知

因此,所有不同的修法,如冥想、僻静、持咒、放生等,都会获得新的引擎和燃料的,以便更清楚、更有成效地看到成果. 所以 :

 • 这究竟是如何运作的呢?
 • 种子是如何真正产生结果的呢?
 • 咒语,像药师咒,它如何能够治病?

视频

是一个视频播放列表,从最近发布的课程开始。只需点击观看下一个视频,即可观看本系列的其他视频。

音频

SI REALMENTE COMPRENDES LA VACUIDAD DE TUS PRÁCTICAS PRINCIPALES, ÉSTAS SE VUELVEN MUCHO, MUCHO MÁS PODEROSAS

Este es nuestro tercer curso que abarca la más famosa de todas las obras de Nagarjuna (c. 200 AD) a la que llamó simplemente “Sabiduría”. Durante 2000 años se han escrito cientos de comentarios sobre estos 27 capítulos en poesía. Y en realidad son todas las enseñanzas sobre la vacuidad que has escuchado.

TODAS LAS ENSEÑANZAS SOBRE LA VACUIDAD EN TIBET, CHINA, COREA Y JAPÓN, ESTÁN BASADAS EN LA “SABIDURÍA” DE NAGARJUNA.

En este curso Geshe Michael Roach está conectando la “Sabiduría” de Nagarjuna con la práctica de hacer mantras, especialmente en la práctica del Buda de la Medicina. Juntos estaremos descubriendo:

 • La vacuidad de la práctica del Buda de la Medicina y mantras
 • Cómo es, que regularmente percibimos que las cosas funcionan y como es que realmente funcionan
 • Cómo aplicar esta sabiduría para que nos impulse hacia el éxito en nuestra vida diaria y hacia nuestros objetivos espirituales y realizaciones

Y por ello, todos los diferentes tipos de prácticas como la meditación, el retiro, recitar mantras, y salvar la vida de alguien obtendrán un nuevo motor y combustible para ver sus resultados de forma más clara y fructífera. Entonces,

 • ¿Cómo funciona esto realmente?
 • ¿Cómo crean las semillas realmente sus resultados?
 • ¿Cómo pueden los mantras, como los del Buda de la Medicina, curar una enfermedad?

Video

Esta es una lista de reproducción de video, que comienza con la ultima clase publicada. Solo da un click para el siguiente video y videos adicionales de la serie.

Audio

NẾU BẠN THỰC SỰ HIỂU TÍNH KHÔNG CỦA CÁC THỰC HÀNH CỐT YẾU CỦA BẠN, CHÚNG SẼ TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN RẤT NHIỀU

Đây là khóa học thứ ba của chúng tôi bao gồm các tác phẩm nổi tiếng nhất trong tất cả các tác phẩm của Ngài Nagarjuna (khoảng năm 200 sau Công Nguyên) mà Ngài đặt tên đơn giản là “Trí Tuệ”. Trong 2000 năm, hàng trăm luận giải đã được viết về 27 chương bằng thơ này. Và nó thực sự là tất cả những giáo lý về tính không mà bạn đã từng nghe.

TẤT CẢ CÁC GIÁO LÝ VỀ TÍNH KHÔNG Ở TÂY TẠNG, TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN ĐỀU DỰA TRÊN TÁC PHẨM “TRÍ TUỆ” CỦA NGÀI NAGARJUNA.

Trong khóa học này, Thầy Geshe Michael Roach đang kết nối “Trí tuệ” của Ngài Nagarjuna với việc thực hành trì chú, đặc biệt là trong thực hành pháp Phật Dược Sư. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá:

  • Tính không của Đức Phật Dược Sư và các thực hành trì chú
  • Chúng ta thường nhận thức mọi thứ hoạt động như thế nào và chúng thực sự hoạt động như thế nào

  Làm thế nào để áp dụng trí tuệ này để thúc đẩy chúng ta hướng tới thành công trong cuộc sống hàng ngày và hướng tới những mục tiêu và những nhận thức tâm linh của chúng taVà do đó, tất cả các kiểu thực hành khác nhau như thiền định, nhập thất, trì chú, và cứu sống ai đó sau đó sẽ có được động cơ mới và nhiên liệu mới để thấy những kết quả của họ được rõ ràng hơn và hiệu quả hơn. Vì thế:

  • Điều này thực sự hoạt động như thế nào?
  • Những hạt giống thực sự tạo ra các kết quả của chúng như thế nào?
  • Những bài chú có thể chữa khỏi một căn bệnh như thế nào, chẳng hạn như những bài chú của Phật Dược Sư?

  Video

  Đây là danh sách các video được bắt đầu với những lớp đã được đăng tải gần đây nhất. Chỉ cần nhấp vào cho video tiếp theo để xem các video bổ sung trong những chuỗi này

  Audio

ЕСЛИ ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОНИМАЕТЕ ПУСТОТУ СВОИХ ОСНОВНЫХ ПРАКТИК, ОНИ СТАНОВЯТСЯ НАМНОГО, НАМНОГО СИЛЬНЕЕ

Это наш третий курс, охватывающий самую известную из всех работ Нагарджуны (около 200 г. н.э.), которую он назвал просто «Мудрость». За 2000 лет к этим 27 главам в стихах написаны сотни комментариев. И это действительно все учения о пустоте, о которых вы когда-либо слышали.

ВСЕ УЧЕНИЯ О ПУСТОТЕ В ТИБЕТЕ, КИТАЕ, КОРЕЕ, ЯПОНИИ ОСНОВАНЫ НА «МУДРОСТИ» НАГАРДЖУНЫ.

В этом курсе геше Майкл Роуч соединяет «Мудрость» Нагарджуны с практикой чтения мантр, особенно в практике Будды Медицины. Вместе мы откроем для себя:

 • Пустоту Будды Медицины и практики мантр
 • Как мы обычно воспринимаем, как что-то работает, и как оно работает на самом деле
 • Как применить эту мудрость, чтобы вести нас к успеху в повседневной жизни, к нашим духовным целям и реализации

И поэтому всевозможные практики, такие как медитация, ретрит, чтение мантр и спасение чьей-то жизни, получат тогда новый двигатель и новое топливо, чтобы увидеть от них результаты более ясно и более плодотворными. Итак:

 • Как они на самом деле работают?
 • Как семена на самом деле создают результаты?
 • Как мантры могут вылечить болезнь, например мантры Будды Медицины?

Видео

Это видео плейлист, начинающийся с последнего опубликованного класса. Просто нажмите на следующее видео, чтобы увидеть другие видео в серии.

Аудио

WENN SIE DIE LEERHEIT IHRER GRUNDLEGENDEN PRAKTIKEN WIRKLICH VERSTEHEN, WERDEN SIE VIEL, VIEL KRAFTVOLLER

Dies ist unser dritter Kurs über das berühmteste aller Werke von Nagarjuna (ca. 200 n. Chr.), das er einfach “Weisheit” nannte. 2000 Jahre lang wurden Hunderte von Kommentaren zu diesen 27 Kapiteln in Gedichtform geschrieben. Und es sind wirklich alle Leerheitslehren, die Sie je gehört haben.

ALLE LEERHEITSLEHREN IN TIBET, CHINA, KOREA UND JAPAN BASIEREN AUF NAGARJUNAS “WEISHEIT”.

In diesem Kurs verbindet Geshe Michael Roach Nagarjunas “Weisheit” mit der Praxis der Mantren, insbesondere mit der Praxis des Medizin Buddhas. Gemeinsam werden wir erforschen:

 • Die Leerheit des Medizin Buddhas und Mantra-Praktiken
 • Wie wir typischerweise wahrnehmen, dass Dinge funktionieren, und wie sie tatsächlich funktionieren
 • Wie wir diese Weisheit anwenden können, um uns in unserem täglichen Leben und auf dem Weg zu unseren spirituellen Zielen und Erkenntnissen zum Erfolg zu führen

Und deshalb werden alle verschiedenen Arten von Praktiken wie Meditation, Rückzug, Mantra rezitieren und jemandes Leben zu retten, dann neuen Antrieb und neuen Schwung bekommen, um ihre Ergebnisse klarer und fruchtbarer zu machen. Ebenfalls:

 • Wie funktioniert das wirklich?
 • Wie erzielen die Samen wirklich ihre Ergebnisse?
 • Wie können Mantras eine Krankheit heilen, wie die Mantren von Medizin Buddha?

Video

Das ist eine Video Playlist, die mit der jeweils letzten Klasse beginnt. Klicke einfach auf das nächste Video, um die ganze Video Serie zu sehen.

Audio

JIKA ANDA BENAR-BENAR MEMAHAMI KEKOSONGAN DARI PRAKTIK UTAMA ANDA, MEREKA MENJADI JAUH, JAUH LEBIH KUAT

Ini adalah kursus ketiga kami yang mencakup yang paling terkenal dari semua karya Nagarjuna (c. 200AD) yang ia beri nama “Kebijaksanaan”. Selama 2000 tahun ratusan komentar ditulis tentang 27 bab puisi ini. Dan itu benar-benar semua ajaran kekosongan yang pernah Anda dengar.

SEMUA AJARAN KEKOSONGAN DI TIBET, CINA, KOREA, JEPANG DIDASARKAN PADA “KEBIJAKSANAAN” NAGARJUNA

Dalam kursus ini Geshe Michael Roach menghubungkan “Kebijaksanaan” Nagarjuna dengan praktik melakukan mantra, terutama dalam praktik Medicine Buddha. Bersama-sama kita akan menemukan:

 • Kekosongan dari Medicine Buddha dan Latihan Mantra
 • Bagaimana kita biasanya memahami bahwa segala sesuatu bekerja dan bagaimana mereka benar-benar bekerja
 • Bagaimana menerapkan kebijaksanaan ini untuk mendorong kita menuju kesuksesan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menuju tujuan dan realisasi spiritual kita

Dan oleh karena itu, semua jenis latihan yang berbeda seperti meditasi, retret, membaca mantra, dan menyelamatkan nyawa seseorang kemudian akan mendapatkan mesin baru dan bahan bakar baru untuk melihat hasilnya dengan lebih jelas dan lebih bermanfaat. Jadi :

 • Bagaimana ini benar bekerja?
 • Bagaimana bibit benar-benar menciptakan hasil mereka?
 • Bagaimana mantra bisa menyembuhkan penyakit, seperti mantra Medicine Buddha?

Video


DACĂ ÎNȚELEGI CU ADEVĂRAT VACUITATEA ÎN PRACTICILE TALE DE BAZĂ, ACESTEA DEVIN CU MULT MAI PUTERNICE

Acesta este al treilea curs al nostru care cuprinde cea mai faimoasă dintre toate lucrările lui Nagarjuna (c. 200 d.Hr.), pe care a numit-o pur și simplu „Înțelepciune”. Timp de 2000 de ani s-au scris sute de comentarii despre aceste 27 de capitole din poezie. Și aici sunt cu adevărat toate învățăturile despre vacuitate de care ați auzit vreodată.

TOATE ÎNVĂȚĂTURILE DESPRE VACUITATE, DIN TIBET, CHINA, COREEA, JAPONIA SE BAZEAZĂ PE „ÎNȚELEPCIUNEA” LUI NAGARJUNA

În acest curs, Geshe Michael Roach conectează „Înțelepciunea” Nagarjunei cu practica mantrelor, în special în practica pentru Buddha Vindecării. Împreună vom descoperi:

 • Vacuitatea lui Buddha Vindecării și practicile cu mantra
 • Cum percepem de obicei lucrurile și cum funcționează ele de fapt
 • Cum să aplicăm această înțelepciune pentru a ne propulsa spre succes în viața noastră de zi cu zi și spre obiectivele și realizările noastre spirituale

Și prin urmare, toate tipurile diferite de practici, ca meditația, retragerea, recitarea mantrelor și salvarea vieții cuiva, vor câștiga atunci un nou vehicul și un nou combustibil pentru a-și arăta rezultatele mai clar și mai fructuos. Deci:

 • Cum funcționează asta de fapt?
 • Cum semințele creeaza rezultate cu adevărat?
 • Cum pot mantrele să vindece o boală, așa cum fac mantrele Buddha Vindecării?

Video

Audio