A Gift of Liberation 38: Becoming a Bodhisattva: Steps to Create a Kinder World (2021, Arizona)

Last updated:

Being a Bodhisattva is such a powerful idea that the word itself has in recent years become synonymous with and common alongside acts of kindness and generosity. Many of us have heard it and used it, and deep inside this powerful idea is a method to actualize change and create a kinder world.

This course explores the vision that a Bodhisattva has and how to take concrete steps to see that vision come to life. The instructions are simple, yet profound and ask us to look deeply into the eyes of others to figure out who they really are, what they need and what we can do to help and serve them.

Join us for this 15 episode course that comes direct from the ancient wisdom of the Buddha, through one of the Himalayas’ greatest teachers of the early 20th century, Pabongka Rinpoche. We will be studying his explanation of how Bodhisattva develops this deep wish in their heart and how they actualize it in their daily life.

This course is the 38th retreat and a continuation of our study of the Gift of Liberation Thrust into the Palm of Your Hand by Pabongka Rinpoche.

English Video with subtitles available in 7 languages

This is a video playlist starting with the most recently posted class. Just click for the next video to see additional videos in the series.

Class Audio

Interactive Transcripts

Any blue text you see is a link that will bring you to related content to further your study and allow you to explore ideas in more depth.
Clicking the video links will bring up the exact time in the video that corresponds to the transcript.

Class 1 Interactive Transcript

Class 2 Interactive Transcript

Class 3 Interactive Transcript

This is our 38th Steps to the Path retreat and we’re now 10 years into these teachings on the lam rim. You can see all of the other teachings in this series by clicking the image below.

成为一位菩萨
创造更友善世界的步骤

成为菩萨是一个非常强大的理念以致这个词本身在近年来已成为善良和慷慨行为的同义词和共同之处。很多人已经听说并已经在做,而深藏在这强大的理念里的是一个实现改变并创造一个更友善世界的方法。

这个课程会探讨一位菩萨所拥有的愿景以及如何采取具体的步骤让愿景成真。指示很简单却意义深远并要求我们深入的往他人的眼睛里看以搞清楚他们到底是谁,他们需要些什么而我们如何能够提供帮助和为他们服务。

加入我们的15堂课,这是通过20世纪初,喜马拉雅山最伟大的一位老师帕绷喀·仁波切(Pabongka Rinpoche)直接带来的佛陀的古老智慧。我们会学习他所解释的有关菩萨如何从心里深切的发愿以及他们如何把它实践于日常生活中。

视频

是一个视频播放列表,从最近发布的课程开始。只需点击观看下一个视频,即可观看本系列的其他视频。

音频

这是我们第38期道次第静修营,迄今为止这已经是我们道次第学习的第十个年头了。点击下面的图标,你可以看到本系列的所有其他教授。

成為一位菩薩
創造更友善世界的步驟

成為菩薩是一個非常強大的理念以致這個詞本身在近年來已成為善良和慷慨行為的同義詞和共同之處。很多人已經聽說並已經在做,而深藏在這強大的理念裡的是一個實現改變並創造一個更友善世界的方法。

這個課程會探討一位菩薩所擁有的願景以及如何採取具體的步驟讓願景成真。指示很簡單卻意義深遠並要求我們深入的往他人的眼睛裡看以搞清楚他們到底是誰,他們需要些什麼而我們如何能夠提供幫助和為他們服務。

加入我們的15堂課,這是通過20世紀初,喜馬拉雅山最偉大的一位老師帕繃喀·仁波切(Pabongka Rinpoche)直接帶來的佛陀的古老智慧。我們會學習他所解釋的有關菩薩如何從心裡深切的發願以及他們如何把它實踐於日常生活中。

視頻

是一個視頻播放列表,從最近發布的課程開始。只需點擊觀看下一個視頻,即可觀看本系列的其他視頻。

音頻

這是我們第38期道次第靜修營,迄今為止這已經是我們道次第學習的第十個年頭了。點擊下面的圖標,你可以看到本系列的所有其他教授。

¿CÓMO SER UN BODHISATTVA? PASOS PARA CREAR UN MUNDO MÁS AMABLE

Ser un Bodhisattva es una idea tan poderosa que la palabra en sí se ha convertido en los últimos años en sinónimo en conjunto de los actos de bondad y generosidad. Muchos de nosotros lo hemos escuchado y usado, y en el fondo de esta poderosa idea hay un método para actualizar el cambio y crear un mundo más amable.

Este curso explora la visión que tiene un Bodhisattva y cómo dar pasos concretos para que esa visión cobre vida. Las instrucciones son simples, pero profundas y nos piden que miremos profundamente a los ojos de los demás para descubrir quiénes son realmente, qué necesitan y qué podemos hacer para ayudarlos y servirlos.

Únete a nosotros en este curso de 15 episodios que proviene directamente de la antigua sabiduría del Buda, a través de uno de los más grandes maestros del Himalaya de principios del siglo XX, Pabongka Rinpoche. Estudiaremos su explicación de cómo el Bodhisattva desarrolla este profundo deseo en su corazón y cómo lo actualiza en su vida diaria.

Video

Esta es una lista de reproducción de video, que comienza con la ultima clase publicada. Solo da un click para el siguiente video y videos adicionales de la serie.

Audio

Este es nuestro retiro del Camino número 38 y ahora llevamos 10 años en estas enseñanzas en el Lam Rim. Puedes ver todas las demás enseñanzas de esta serie haciendo clic en la imagen a continuación.

TRỞ THÀNH MỘT VỊ BỒ TÁT: CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO RA MỘT THẾ GIỚI TỬ TẾ HƠN

Trở thành một vị Bồ Tát là một ý tưởng mạnh mẽ đến nỗi bản thân từ này trong những năm gần đây đã trở thành đồng nghĩa và phổ biến cùng với những hành động tử tế và rộng lượng. Nhiều người trong chúng ta đã nghe và sử dụng nó, và sâu bên trong ý tưởng mạnh mẽ này là một phương pháp để hiện thực hóa sự thay đổi và tạo ra một thế giới tử tế hơn.

Khóa học này khám phá tầm nhìn của một vị Bồ Tát và cách thực hiện các bước cụ thể để thấy tầm nhìn đó đi vào cuộc sống. Các hướng dẫn rất đơn giản, nhưng sâu sắc và yêu cầu chúng ta nhìn sâu vào mắt người khác để tìm ra họ thực sự là ai, họ cần gì và chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ và phục vụ họ.

Hãy cùng chúng tôi tham gia khóa học 15 bài này đến trực tiếp từ trí tuệ cổ xưa của Đức Phật, thông qua một trong những người thầy vĩ đại nhất của Himalayas vào đầu thế kỷ 20, Ngài Pabongka Rinpoche. Chúng ta sẽ nghiên cứu luận giải của Ngài về cách Bồ Tát phát triển ước nguyện sâu xa này trong trái tim họ và cách họ hiện thực hóa ước nguyện đó trong cuộc sống hàng ngày.

Video

Đây là danh sách các video được bắt đầu với những lớp đã được đăng tải gần đây nhất. Chỉ cần nhấp vào cho video tiếp theo để xem các video bổ sung trong những chuỗi này

Audio

Đây là khóa tu Những Bước Trên Con Đường Giải Thoát lần thứ 38 và hiện nay chúng tôi đã có 10 năm giảng dạy những bài giảng này trong khóa Lam rim – Những Bước Trên Con Đường Giải Thoát. Các bạn có thể tìm thấy tất cả các bài học khác trong chuỗi bài giảng này bằng cách ấn vào hình ảnh bên dưới.

СТАТЬ БОДХИСАТТВОЙ: ШАГИ К СОЗДАНИЮ БОЛЕЕ ДОБРОГО МИРА

Быть бодхисаттвой – это настолько мощная идея, что само слово в последние годы стало синонимом и сопровождением актов доброты и щедрости. Многие из нас слышали это слово и использовали его, но в глубине этой мощной идеи скрывается метод актуализации изменений и создания более доброго мира.

В этом курсе рассматривается видение, которое есть у бодхисаттвы, и то, как предпринять конкретные шаги, чтобы воплотить это видение в жизнь. Инструкции просты, но глубоки и просят нас глубоко заглянуть в глаза других людей, чтобы понять, кто они на самом деле, что им нужно и что мы можем сделать, чтобы помочь и послужить им.

Присоединяйтесь к нам, чтобы прослушать этот курс из 15 занятий, исходящий непосредственно из древней мудрости Будды через одного из величайших учителей Гималаев начала XX века Пабонгку Ринпоче. Мы будем изучать его объяснение того, как бодхисаттва развивает это глубокое желание в своем сердце и как он реализует его в своей повседневной жизни.

Видео

Это видео плейлист, начинающийся с последнего опубликованного класса. Просто нажмите на следующее видео, чтобы увидеть другие видео в серии.

Аудио

Это наш 38-й ретрит «Шаги на пути», и мы уже 10 лет проходим эти учения лам рим. Вы можете увидеть все другие учения из этой серии, нажав на изображение ниже.

EIN BODHISATTVA WERDEN: SCHRITTE UM EINE BESSERE WELT ZU ERSCHAFFEN

Ein Bodhisattva zu sein ist solch eine kraftvolle Idee, dass in den letzten Jahren das Wort selbst zum Synonym für Akte der Freundlichkeit und Großzügigkeit geworden ist. Viele von uns haben es schon gehört und benutzt und tief in dieser kraftvollen Idee steckt eine Methode, tatsächlich die Welt zu verändern und eine bessere zu erschaffen.

Dieser Kurs erkundet die Vision, die ein Bodhisattva hat und wie man konkrete Schritte machen kann, damit diese Vision lebendig wird. Die Anleitungen sind einfach, aber tiefgründig und fordern uns auf, tief in die Augen der Anderen zu schauen, um herauszufinden, wer sie wirklich sind, was sie brauchen und was wir tun können, um ihnen zu helfen und zu dienen.

Machen Sie mit uns diesen Kurs mit 15 Folgen, der direkt aus der alten Weisheit des Buddha kommt, durch einen der größten Lehrer des Himalayas des frühen zwanzigsten Jahrhundert, Pabongka Rinpoche. Wir studieren seine Erklärung, wie ein Bodhisattva diesen tiefen Wunsch in seinem Herz entwickelt und wie er ihn in seinem alltäglichen Leben verwirklicht.

Video

Das ist eine Video Playlist, die mit der jeweils letzten Klasse beginnt. Klicke einfach auf das nächste Video, um die ganze Video Serie zu sehen.

Audio

Das ist unser 38 igstes Retreat über die Schritte auf dem Pfad, und wir sind jetzt schon 10 Jahre in diesen Teachings des Lam Rim. Sie können alle anderen Teachings dieser Serie sehen, wenn Sie auf das Bild unten klicken.

MENJADI BODHISATTVA: LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCIPTAKAN DUNIA YANG LEBIH BAIK

Menjadi Bodhisattva adalah gagasan yang sangat kuat sehingga kata itu sendiri dalam beberapa tahun terakhir menjadi identik dan umum di samping tindakan kebaikan dan kemurahan hati. Banyak dari kita telah mendengar dan menggunakannya, dan jauh di dalam ide yang kuat ini adalah metode untuk mengaktualisasikan perubahan dan menciptakan dunia yang lebih baik.

Kursus ini mengeksplorasi visi yang dimiliki seorang Bodhisattva dan bagaimana mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Petunjuknya sederhana, namun mendalam dan meminta kita untuk melihat secara mendalam ke mata orang lain untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka butuhkan dan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu dan melayani mereka.

Bergabunglah dengan kami untuk kursus 15 episode ini yang datang langsung dari kebijaksanaan kuno Buddha, melalui salah satu guru Himalaya terhebat di awal abad ke-20, Pabongka Rinpoche. Kita akan mempelajari penjelasannya tentang bagaimana Bodhisattva mengembangkan keinginan yang dalam di dalam hati mereka dan bagaimana mereka mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ini adalah retret Langkah-Langkah di Jalan ke-38 dan kita sekarang sudah mempelajari ajaran-ajaran ini di lam rim selama 10 tahun terakhir. Anda dapat menonton semua ajaran lain dalam seri ini dengan mengklik gambar di bawah ini.

SĂ DEVII UN BODHISATTVA: PAȘI PENTRU A CREA O LUME MAI BUNĂ

A fi un Bodhisattva este o idee atât de puternică încât în ultimii ani, cuvântul însuși se identifică și devine intrinsec cu actele de bunătate și generozitate. Mulți dintre noi l-am auzit și l-am folosit, iar în interiorul acestei idei puternice există o metodă de a reinventa schimbarea și de a crea o lume mai bună.

Acest curs explorează viziunea pe care o are un Bodhisattva și cum să faci pași concreți pentru a da viață acestei viziuni. Instrucțiunile sunt simple, dar profunde și ne cer să privim adânc în ochii altora pentru a ne da seama cine sunt ei cu adevărat, de ce au nevoie și ce putem face pentru a-i ajuta și servi.

Video

Alătură-te acestui curs de 15 episoade care vine direct din înțelepciunea veche a lui Buddha, prin intermediul unuia dintre cei mai mari profesori din Himalaya, de la începutul secolului al XX-lea, Pabongka Rinpoche. Vom studia explicația lui despre modul în care Bodhisattva dezvoltă această dorință profundă în inima sa și cum o realizează în viața de zi cu zi.